Thursday, 20 June 2013 09:42

เว็บไซต์ สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

ชื่อเว็บไซต์ - http://www.tpna.or.th/th/

ชื่อหน่วยงาน - สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

 

เกี่ยวกับองค์กร

จากการดำเนินงานของชมรมฯ มากว่า 10 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 6131 คน  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก  คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปตามยุคสมัยแห่งโลกา ภิวัตน์  และเป็นการส่งเสริมวิชาชีพให้มีความเจริญยิ่งขึ้น    และจากการสำรวจความคิดเห็นสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสมาคม ดังนั้น คณะกรรมการจึงสำรวจหาสถานที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของสมาคมฯ และได้พิจารณามากกว่า 10 แห่ง  ซึ่งยากแก่การตัดสินใจ  แต่ในที่สุดก็คำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัย ความเหมาะสม จึงเลือก “สีลม แกรนด์เทอเรส” เป็นสำนักงาน

ขณะเดียวกันมีคณะกรรมการได้จัดทำระเบียบข้อบังคับของ สมาคมฯ  และได้ยื่นที่สำนักงานเขตบางรัก  เพื่อตรวจสอบและเสนอต่อหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นขอจัดตั้ง จนได้รับพิจารณาอนุมัติใช้เวลา 4 เดือน บัดนี้เป็นที่น่าภูมิใจยิ่งสำหรับคณะกรรมการและสมาชิกทั้งมวล  เพราะทางราชการได้อนุมัติให้เป็น  “สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ดังหนังสืออนุมัตินี้ และรายนามคณะกรรมการผู้ขอจัดตั้งสมาคม

เกี่ยวกับเรา


Concept Series (Thailand)
มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ การออกแบบ และเทคโนโลยีชั้นสูงในการทำ Web Site, การตลาดออนไลน์ SEO/SEM, Social Media Marketing และ Mobile Application บน Platform ของ iOS - iPhone,iPad และ Android ตลอดจน Adobe Flash Interactive และ การพัฒนาเกม (Game Development) บน Facebook เป็นต้นConcept Series (Thailand)
ออกแบบ Web Site ด้วย HTML5, CSS3 เชี่ยวชาญ PHP 5.3, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.Classic, VB6, Adobe Flash ด้านฐานข้อมูล MySQL, Oracle, WebSQL, IndexedDB ด้าน Mobile ถนัด XCODE iPhone/iPad, JAVA Android, Window Phone 8, PHONEGAP สุดท้าย การตลาดออนไลน์ SEO/SEM บน Google/Bing การตลาดบน Facebook พัฒนาเกมบน Facebook ด้วย Flash เราก็ทำมามากกว่า 3 ปีแล้วConcept Series (Thailand)
นอกจากเราจะพัฒนา Internet Solution สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังมีการพัฒนา Solution สำหรับธุรกิจ SME/OTOP ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เพื่อให้ SME/OTOP สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ เว็บ Hosting, การโปรโมตสินค้าออนไลน์ Social Media Facebook, E-Commerce ระบบ Call Center และโปรแกรมธุรกิจต่างๆ โดยจุดเด่นของเครื่องมือทุกอย่างคือ การใช้งานที่ง่าย และราคาสามารถเข้าถึงได้ นั่นเอง