Saturday, 02 March 2013 20:32

เว็บไซต์ สำนักงานปฏิรูป (สปร.)

ชื่อเว็บไซต์ - REFORM.OR.TH

ชื่อหน่วยงาน - สำนักงานปฏิรูป (สปร.)


เกี่ยวกับองค์กร


สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนของสังคมซึ่งได้เสนอให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบและโครงสร้างต่างๆ ในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย เสริมสร้างสมรรถนะและพลังปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเข้ม แข็งอยู่เย็นเป็นสุข มีศักดิ์ศรีและความเป็นธรรม อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ สันติสุข และความเจริญมั่นคงในชาติบ้านเมืองนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึงได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานกรรมการปฏิรูป และ ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี เป็นประธานกรรมการสมัชชาปฏฺิรูป


แนวคิดการพัฒนาเวบไซต์สำนักงานปฏิรูป

  1. เราทำการ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วิสัยทัศน์ขององค์กร และภาระกิจต่างๆ ขององค์กร ก่อน เพื่อนำมาถอดหารูปแบบ Concept, Mood and Tone  ของเว็บไซต์ เพื่อต้องการให้เว็บไซต์นั้นตอบสนอง และสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรที่จะก้าวไป
  2. เราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะทำเว็บไซต์แต่สวยงามเท่านั้น แต่เรามองว่าการออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ตอบสนองต่อการเข้ามาใช้งานของลูกค้าคือเป้าหมายหลักๆของเว็บไซต์ เราจึงทำการกำหนดรูปแบบต่างๆ ของเว็บเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
  3. เราพัฒนาระบบหลังบ้านให้สามารถใช้งานได้ง่าย ลดระยะเวลาในการทำงานและเรียนรู้ระบบได้เป็นอย่างดี


เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเวบไซต์สำนักงานปฏิรูป

  1. ระบบ VMWare ESXi สำหรับระบบ Virtual Server
  2. การออกแบบพัฒนา Application ในรูปแบบ HTML5 และ CSS3 ตามมาตรฐาน W3C
  3. การรองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ได้แก่ iPhone, Android และ Blackberry
  4. การรองรับการแสดงผลบนเว็บ Browser ต่างๆ ได้แก่ IE, Firefox, Safari และ Chrome
  5. การรองรับการทำงานร่วมกันกับ Social Network คือ Facebook และ Twitter

 

เกี่ยวกับเรา


Concept Series (Thailand)
มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ การออกแบบ และเทคโนโลยีชั้นสูงในการทำ Web Site, การตลาดออนไลน์ SEO/SEM, Social Media Marketing และ Mobile Application บน Platform ของ iOS - iPhone,iPad และ Android ตลอดจน Adobe Flash Interactive และ การพัฒนาเกม (Game Development) บน Facebook เป็นต้นConcept Series (Thailand)
ออกแบบ Web Site ด้วย HTML5, CSS3 เชี่ยวชาญ PHP 5.3, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.Classic, VB6, Adobe Flash ด้านฐานข้อมูล MySQL, Oracle, WebSQL, IndexedDB ด้าน Mobile ถนัด XCODE iPhone/iPad, JAVA Android, Window Phone 8, PHONEGAP สุดท้าย การตลาดออนไลน์ SEO/SEM บน Google/Bing การตลาดบน Facebook พัฒนาเกมบน Facebook ด้วย Flash เราก็ทำมามากกว่า 3 ปีแล้วConcept Series (Thailand)
นอกจากเราจะพัฒนา Internet Solution สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังมีการพัฒนา Solution สำหรับธุรกิจ SME/OTOP ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เพื่อให้ SME/OTOP สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ เว็บ Hosting, การโปรโมตสินค้าออนไลน์ Social Media Facebook, E-Commerce ระบบ Call Center และโปรแกรมธุรกิจต่างๆ โดยจุดเด่นของเครื่องมือทุกอย่างคือ การใช้งานที่ง่าย และราคาสามารถเข้าถึงได้ นั่นเอง